ROK SZKOLNY 2013/2014

KONKURS JĘZYKOWO-INFORMATYCZNY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

            Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z uczniami do udziału w konkursie językowo-informatycznym zorganizowanym dla uczniów klas szóstych szkół podstawowych w Gostyninie.

Celem konkursu jest:

Struktura konkursu:

 1. Konkurs będzie składał się z części praktycznej, sprawdzającej umiejętność posługiwania się oprogramowaniem z pakietu Microsoft Office 2007 (MS Word, MS Power Point, MS Excel oraz Notatnik i Paint),wykonanej na komputerach. Ćwiczenia będą zawierały także elementy sprawdzające znajomość języka angielskiego na poziomie szkoły podstawowej(‘to be’, ‘have got’, Present Simple, Present Continuous, Past Simple, vocabulary – personality adjectives and general appearance, the most famous places in London – rozpoznawanie na zdjęciach).
 2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas szóstych szkół podstawowych. Liczba uczestników z jednej szkoły – maksymalnie 5 osób.

Ocena testu i wykonania poszczególnych zadań na komputerze przez uczniów będzie nadzorowana  i sprawdzana przez komisję konkursową

mgr Mariola Lewandowska

mgr Katarzyna Lińska

mgr Robert Pypkowski.

 

Terminy:

 

Organizatorzy:                                                                                                                             Dyrektor:

mgr Katarzyna Lińska                                                                                                    mgr Robert Pypkowski

mgr Mariola Lewandowska

                                                            

ROK SZKOLNY 2011/2012

KONKURS JĘZYKOWO-INFORMATYCZNY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

    Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z uczniami do udziału   w konkursie językowo-informatycznym zorganizowanym dla uczniów szkół podstawowych Gostynina i regionu.

Celem konkursu jest:

Struktura konkursu:
1. Prace konkursowe muszą mieć formę prezentacji multimedialnej   w języku angielskim, wykonanej w programie Power Point. Minimalna ilość slajdów wynosi 15 a maksymalna 25. Każda praca powinna zawierać zdjęcia oraz opisy wymarzonego wakacyjnego miejsca.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas szóstych szkół podstawowych. Liczba uczestników z jednej szkoły jest dowolna.
3. Praca musi być wykonana indywidualnie.

Ocena prac:
W ocenie pracy będą brane pod uwagę następujące elementy:

 

W prezentacji muszą być zawarte dane o autorze/autorach prezentacji, opiekunie oraz adres szkoły.

Nadesłane prace oceniane będą przez Komisję Oceniającą, w skład której wchodzą:
mgr Mariola Lewandowska
mgr Katarzyna Lińska
przedstawiciele uczniów

Komisja Oceniająca przyznaje punkty (w skali od 0 do 5) za każdy  z opisanych wyżej elementów. Decyzje jury są ostateczne.

Terminy:

FORMULARZ POBIERZ TUTAJ


III GOSTYNIŃSKI TURNIEJ HISTORYCZNY

„Ziemia gostynińska w okresie napoleońskim 1806 – 1812”

“Litterarum redices amare sunt, 
fructus iucundiores”

  

Gostynin 2012

 1. Organizator konkursu
  Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie.
 2. Cele konkursu:
  – Rozwijanie i poszerzanie wiedzy oraz zainteresowań przeszłością,
  również własnej miejscowości.
  – Kształtowanie świadomości lokalnej młodego pokolenia
  – Rozbudzenie u uczestników zainteresowania historią i zachęcenie
    do własnych badań historycznych w środowisku lokalnym. 
  -Wzbudzanie poczucia wartości i znaczenia dziedzictwa 
   kulturowego oraz odpowiedzialności za jego trwanie 

  3. Adresat:
  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 3. Przedmiot konkursu:
  Rozgrywki będą miały charakter trójstopniowy: dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs polega na wykonaniu w sposób indywidualny przez ucznia pod kierunkiem opiekuna – nauczyciela pracy na jeden z proponowanych tematów:

  – szkoły podstawowe (prace plastyczne i multimedialne)
  a) „Obraz Gostynina w okresie zaborów” (praca multimedialna).
  b) „Zabytki Gostynina z okresu zaborów” – dowolnie wybrany (praca plastyczna).

  – szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne (prace pisemne)
  a) „Miejsca, szlaki i pamiątki wojen napoleońskich na ziemi gostynińskiej”.
  b) „Obraz Gostynina w okresie zaboru pruskiego i Księstwa Warszawskiego – blaski i  cienie”.
  c) „Mazowsze czasów napoleońskich”.
  d) Wybitne postacie ziemi gostynińskiej i ich rola w okresie napoleońskim.

  5. Regulamin.
  Wszystkie prace (pisemne i multimedialne) powinny być zapisane i przesłane listem poleconym na płytach CD. Każda z prac winna być dodatkowo opisana poprzez podanie:
  – nazwiska ucznia,
  – nazwiska nauczyciela – opiekuna,
  – nazwy szkoły jaką reprezentuje (z podaniem typu i adresu szkoły).
  Istnieje również możliwość przesłania pracy na adres e-mailowy:erebus@poczta.onet.pl z odpowiednim podanym wyżej opisem i wcześniejszym potwierdzeniem telefonicznym.

  Każda ze szkół może przesłać dowolną ilość prac, które będą oceniane w trzech kategoriach: szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej. Objętość pracy nie jest ograniczona. Pytania proszę kierować na adres e-mailowy:erebus@poczta.onet.pl lub pod numerem telefonu (024) 235 20 23.

  6. Termin.
  Prace należy przesłać do końca lutego 2012 r. na adres szkoły:
  Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV ul. Polna 36 09-500 Gostynin 
  z dopiskiem: III GOSTYNIŃSKI TURNIEJ HISTORYCZNY

  Ogłoszenie wyników nastąpi 8 marca na stronie internetowej szkoły: http://www.gm1.gostynin.edu.pl

  7. Nagrody
  Prace będzie oceniać zespół nauczycieli z różnych szkół gostynińskich powołany przez Dyrekcję Gimnazjum nr 1.
  Wręczenie nagród rzeczowych osobom wyróżnionym oraz stosownych dyplomów pozostałym uczestnikom i opiekunom nastąpi 9 marca 2012 r. 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Dyrektor:                                        Organizatorzy:

Robert Pypkowski                                   Marek Osmałek

Kryteria oceniania prac pisemnych w konkursie

Zgodność z tematem   
Samodzielność                         
Poprawność merytoryczna i rzeczowa        
Oryginalne ujęcie pracy 
Osadzenie pracy w kontekście historycznym
Forma prezentacji tematu                             
Podsumowanie rozważań                            
Poprawność kompozycji              
– spójność kolejnych części              
– logiczne uporządkowanie     
         
Język
– poprawność językowa                                   
– styl dostosowany do tematu              
Poprawność interpunkcyjna           
Poprawność ortograficzna              

Kryteria oceny prezentacji medialnej konkursu 

Czytelność 
Estetyka
Zawartość i jakość elementów graficznych
Jasno określona myśl przewodnia i cel
Plan prezentacji
Plansza tytułowa
Kolory i/lub wyróżnienia
Właściwe podsumowanie
Zawartość merytoryczna
Zgodność z tematem
Poprawność językowa, gramatyczna, stylistyczna i ortograficzna
Oryginalność ujęcia tematu

ROK SZKOLNY 2010/2011

KONKURS JĘZYKOWO-INFORMATYCZNY 

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

„THE PLACE I LIVE IN” 

    Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z uczniami do udziału w konkursie językowo-informatycznym zorganizowanym dla uczniów szkól podstawowych Gostynina i regionu.

Celem konkursu jest:

Struktura konkursu:
1. Prace konkursowe muszą mieć formę prezentacji multimedialnej w języku angielskim, wykonanej w programie Power Point. Minimalna ilość slajdów wynosi 20 a maksymalna 40. Każda praca powinna zawierać zdjęcia najbardziej interesujących miejsc swojej miejscowości, krótki ich opis.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas piątych i szóstych   szkół podstawowych. Liczba uczestników z jednej szkoły jest dowolna.
3. Praca może być wykonana indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych.

Ocena prac:
W ocenie pracy będą brane pod uwagę następujące elementy:

W prezentacji muszą być zawarte dane o autorze/autorach prezentacji, opiekunie oraz adres szkoły.

Nadesłane prace oceniane będą przez Komisję Oceniającą, w skład której wchodzą:
mgr Mariola Lewandowska
mgr Katarzyna Lińska
przedstawiciele naszych uczniów

Komisja Oceniająca przyznaje punkty (w skali od 0 do 5) za każdy z opisanych wyżej elementów. Decyzja jury jest ostateczna.

Terminy:

FORMULARZ – formularz.doc

                                                                                                                                      

Organizatorzy:
mgr Katarzyna Lińska
mgr Mariola Lewandowska

 

II GOSTYNIŃSKI TURNIEJ HISTORYCZNY 
„Chwała oręża polskiego Grunwald – Kłuszyn 1410 – 1610”

WYNIKI

W konkursie wykorzystano piloty multimedialne a pytania prezentowano oraz zliczano punkty za pomocy komputera. Pytania nie były łatwe, dotyczyły uzbrojeni, znajomości dziennych dat a także obrazów malarskich związanych z obydwoma bitwami. Mimo to, w obu kategoriach doszło do dogrywki. Pierwsze trzy miejsca były nagrodzone ekskluzywnymi albumami historycznymi. Warto wspomnieć, że każdy z biorących udział w konkursie otrzymał jakiś upominek, które zostały ufundowane przez Burmistrza miasta oraz różne firmy wspierające szkołę. Piloty Interwrite Cricket  użyte podczas konkursu zostały wypożyczone dzięki uprzejmości firmy AGRAF Sp. z.o.o. z Łodzi.

Oto klasyfikacja punktowa:
a)    Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne

 1.  Małgorzata Leonarcik, LO – 1 miejsce (10 punktów)
  2.    Jakub Kowalczyk,  Gimnazjum nr 1 – 2 miejsce (8 punktów)
  Alicja Dzięgielewska, Gimnazjum nr 1 – 2 miejsce
           Maciej Pawełkiewicz, PUL – 2 miejsce
  3.    Michał Kołodziej, Gimnazjum nr 2 – 3 miejsce (7 punktów)
        Maciej Pakulski, ZSE – 3 miejsce
        Mateusz Kusajda, ZSE  – 3 miejsce
        Adrian Wójtowicz, Gimnazjum nr 2  – 3 miejsce
        Michał Ciechanowski, Gimnazjum nr 1 – 3 miejsce
  4.    Jakub Borkowski, ZSE – 4 miejsce (6 punktów)
        Jakub Idzikowski, Gimnazjum nr 2  – 4 miejsce
  5.    Milena Maślanka, LO – 5 miejsce (5 punktów)
         Dominika Lewandowska, LO – 5 miejsce

      Aleksandra Dąbek, PUL  – 5 miejsce

 1.  Natalia Stasiak, PUL – 6 miejsce (4 punkty)
  b)    Szkoły podstawowe
  1.    Filip Włodarczyk, SP nr 1 – 1 miejsce (7 punktów)
 2.  Albert Szulc, SP nr 1 – 2 miejsce (6 punktów)
  3.    Aleksandra Głodek, SP nr 3 – 3 miejsce (5 punktów)
  Jakub Gontarski, SP nr 1 – 3 miejsce
  4.    Sandra Lewandowska,  SP nr 3 – 4 miejsce (2 punkty)
  5.    Arkadiusz Dziedzic, SP nr 3 – 5 miejsce (0 punktów)

II GOSTYNIŃSKI TURNIEJ HISTORYCZNY 
„Chwała oręża polskiego Grunwald – Kłuszyn 1410 – 1610”

 1. Organizator konkursu
  Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie.

  2. Cele konkursu:
  – Rozwijanie i poszerzanie wiedzy oraz zainteresowań przeszłością.
  – Zwrócenie uwagi na doniosłość rocznic historycznych przypadających 
    w  tym roku.
  – Rozbudzenie zainteresowań polskim orężem staropolskim. 

  3. Adresat:
  Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

  4. Regulamin konkursu:
  Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych (gimnazja i szkoły średnie). Każda ze szkół typuje swoją 3-osobową drużynę a każdy z jej członków będzie w sposób indywidualny udzielać odpowiedzi na zadawane pytania konkursowe za pomocą pilotów radiowych. Pytania mają charakter zamknięty. 
  Zgłoszenia należy kierować telefonicznie lub osobiście w sekretariacie 
  Gimnazjum nr 1.

  5. Terminy.
  Szkoły proszone są o zgłoszenie swej drużyny do 5 listopada 2010 r. Konkurs będzie miał miejsce 9 listopada o godz. 10 00na stołówce szkolnej w Gimnazjum nr 1 przy ul. Polnej 36. Finał konkursu i wręczenie nagród przez Burmistrza Gostynina oraz Dyrektora Gimnazjum nr 1 odbędzie się 11 listopada 2010 r. w tym samym miejscu podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości Polski.


Gimnazjum nr 1
im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV
ul. Polna 36 09-500 Gostynin
 tel. (024) 235 20 23, fax. (024) 235 20 24

http://www.gim1.gostynin.edu.pl

PRZYSTAPILIŚMY DO KONKURSU ThinQuest International Competition 2011

Korzyści dla użytkowników: 
 bezpłatne narzędzie edukacyjne, które pozwala wykorzystać nowoczesną technologię w projekcie edukacyjnym i zintegrować go ze standardowym programem nauczania; wcześniejsze przygotowanie informatyczne nie jest konieczne; 
– chronione, przyjazne uczniom środowisko dostępne tylko dla zweryfikowanych i zaakceptowanych szkół; 
– środowisko utrzymywane przez OEF, do którego użytkownicy mają stały dostęp poprzez Internet; 
– proste narzędzia kreacyjne, m.in. szablony projektów, które ułatwiają tworzenie własnych pomysłów w krótkim czasie; 
dostęp do przykładowych projektów stworzonych przez partnerów OEF: National Geografic, British Council; 
– możliwość współpracy z innymi użytkownikami z całego świata; 
– możliwość przyswajania nowych umiejętności i rozwijania ich; (technologia, kontakt z organizacjami, urzędami, pisanie oficjalnych pism, prowadzenie badań) 
– forum dla uczniów, na którym mogą dzielić się doświadczeniami, wymieniać opinie, motywować do działania; 
– środowisko monitorowane przez nauczycieli, dzięki czemu daje gwarancję stałego nadzoru nad zawartością merytoryczną projektów. Na stronie: Competition 
Konkurs ThinkQuest International Competition 2011 to przedsięwzięcie stworzone wokół platformy ThinkQuest. Głównym zadaniem uczestników jest zdefiniowane istotnego dla środowiska czy społeczności problemu i opracowanie jego rozwiązania przy wykorzystaniu technologii i umiejętności XXI wieku. Konkurs rozpoczął się w sierpniu tego roku, zgłoszenia przyjmowane są do 27 kwietnia 2011r (dokładnie do 21:00 czasu CET), a wyniki będą ogłoszone w czerwcu 2011r. Konkurs jest podzielony na 3 eventy (konkurencje) ThikQuest Projects
Digital Media 
Application Development

W każdej z nich uczniowie realizują zadanie wykorzystując określone środki przekazu. 
ThinkQuest Projects opiera się bezpośrednio na platformie, czyli projekt konkursowy musi być stworzony w środowisku ThinkQuest. 
Digital media – projekty muszą być przygotowane w formie bloga, eseju fotograficznego, animacji, nagrania video lub kombinacji tych form. 
Application Development – zadaniem uczestników jest stworzenie aplikacji internetowej lub gry internetowej za pomocą wskazanych języków programowania.
na stronie: Competition Rules Team requirements 
1. Zespoły mogą liczyć od 1 do 6 osób oraz posiadać jednego trenera, w tym jedna z osób może być zwycięzcą poprzednich edycji konkursu,
2. Zespoły mogą składać się z uczniów i nauczycieli różnych klas i szkół, a nawet różnych krajów. 
3. Jeśli uczeń chce wziąć udział w pracach nad projektem innej szkoły, to może zrobić to tylko wtedy, jeśli do projektu przyłączy się też nauczyciel z jego szkoły. 
4. Drużyna może zostać zdyskwalifikowana za podawanie fałszywych informacji. 
Coach requirements 
1. TQ Projects – trenerem może być tylko nauczyciel szkoły zarejestrowanej w systemie, który ma minimum 21 lat w dniu zamknięcia rejestracji zgłoszeń.
2. Digital Media i Application Development – nauczyciel lub student, wiek min. 21 lat. (uczniowie i studenci szkół wyższych nie mogą brać udziału w TQ Projects) 
Obowiązki: 
1. Musi zarejestrować się na stronie ThinkQuest. 
2. Uzyskać pisemną zgodę prawnych opiekunów uczniów, którzy będą brać udział w konkursie. Druk umowy jest do pobrania ze strony TQ.
3. Dbać o to, żeby zawartość projektu była poprawna pod względem merytorycznym i formalnym (nie była plagiatem, nie naruszała prawa oraz była potwierdzona niezbędnymi licencjami i pozwoleniami) 
4. Nie może bezpośrednio uczestniczyć w tworzeniu projektu, a jedynie wspierać uczniów i nadzorować ich pracę. 
Student requirements 
Uczniowie uczestniczący w konkursie muszą:
1. Brać czynny udział w pracach zespołu.
2. Nie mogą korzystać z pomocy osób trzecich. 
3. Mogą wziąć udział w 3 konkurencjach, ale muszą to być różne grupy. 
Age divisions ThinkQuest Projects Event: 
12 lat i poniżej 16 lat i poniżej 19 lat i poniżej Digital Media Event 12 lat i poniżej 16 lat i poniżej 19 lat i poniżej Application Development Event 16 lat i poniżej 19 lat i poniżej 22 lata i poniżej Zespoły mogą być złożone z uczniów w różnym wieku, a wiek najstarszego ucznia w dniu zakończenia rejestracji definiuje w której grupie wiekowej jest cała drużyna i w takiej grupie będzie oceniana. 
Entry requirements 
Wymagania dla projektów: 

Judging and prezes 
Zwycięzcy są wyłaniani w czterech grupach wiekowych: 22 i poniżej 19 i poniżej 16 i poniżej 12 i poniżej 1. i 2. miejsce – laptop i wyjazd do San Francisco na ThinkQuest Live. OEF opłaca 5 dni pobytu, podróż, zakwaterowanie, wyżywienie, wycieczki, dla wszystkich członków zespołu, a także dla opiekunów uczniów którzy mają mniej niż 18 lat. 3. miejsce – laptop dla każdego członka zespołu 1. miejsce – 5000 USD dla szkoły, która zatrudnia trenera zwycięskiej drużyny. 
ThinkQuest Library 
Zwycięskie projekty są publikowane w bibliotece TQ Projects. 
Competition Resources 
Fundacja może dostarczyć narzędzia do wykorzystania, ale nie odpowiada za ograniczenia jakie stosują dostawcy, np. ograniczenia wiekowe, wymagane licencje. Zadaniem trenera jest zapewnienie by były wykorzystywane zgodnie z zasadami i prawem. 
Na stronie: Evaluation Guidelines 
Co jest brane pod uwagę podczas oceniania projektów?
• Umiejętność krytycznego myślenia:
– jaki problem rozwiązuje projekt? 
– jaką niesie wartość dla użytkowników?
– jakich środków użyto przy powstawaniu projektu (wywiad, raporty, eksperymenty, ankiety) – własne, czy innych autorów? 
– czy projekt proponuje ciekawe rozwiązanie i czy jest ono realne i skuteczne? 
– co dała zespołowi praca przy opracowywaniu projektu? 
2. Komunikacja.
– czy projekt jest przejrzysty i czytelny? 
– czy wpisy są poprawne gramatycznie?
– czy jasno widać jakie były zamierzenia autorów?
3. Użycie technologii
– czy projekt jest łatwy do przeglądania/używania, intuicyjny? 
Na stronie: How to compete 
Zapoznanie się z regulaminem (Rules), Evaluation Guidelines, szkoleniem on-line (Tutorial). Zaliczenie testu na zakończenie szkolenia daje dodatkowe punkty uczestnikowi i tym samym zespołowi. Zebranie zespołu i uzyskanie pisemnej zgody opiekunów prawnych uczestników. Zarejestrowanie szkoły w portalu TQ Project – Coach Enrollment Form 
ThinkQuest Projects 
W związku z tym, że konkurencja TQ Projects opiera się na funkcjonalności platformy ThinkQuest uczestnicy muszą być członkami TQ Projects. Dla konkurencji Digital Media i Application Development nie jest koniecznie zakładanie profilu na platformie, można zarejestrować się bezpośrednio do konkursu. 
Na stronie: Project Enrollment -> Enroll a School 
Strona startowa TQ Enroll Polska Single school Projects 
Dane szkoły Next Add a school Dane osoby kontaktowej
Hasło 
Dane osoby upoważnionej do podpisywania umów w imieniu szkoły 
Next Strona z potwierdzeniem złożenia aplikacji. Informacje mailową otrzymuje w tym momencie dyrektor szkoły, bądź osoba która została podana jako upoważniona do podpisywania umów. Otrzyma elektroniczną wersję ThinkQuest Project School Agrement, którą musi zatwierdzić elektronicznie (klikając w przesłany link). Zostaną również zweryfikowane przez OEF dane osoby kontaktowej i po pozytywnej weryfikacji i zatwierdzeniu umowy przez dyrektora osoba kontaktowa (trener) otrzymuje pełny dostęp do ThinkQuest Project. Do czasu podpisania umowy przez dyrektora i autoryzacji trenera ma on ograniczony dostęp (instant access) do funkcjonalności TQ Projecs, m.in. do „School set up” (ogólne ustawienia), może też sprawdzać na jakim etapie jest proces podpisywania umowy przez dyrektora. Logowanie do portalu: login – adres mailowy podany przy rejestracji szkoły, hasło – utworzone podczas rejestracji. Rejestracja do ThinkQuest Project Competition – tylko wtedy jeśli już został założony projekt i stworzony zespół. Tworzenie projektu: Projects: Project Setup -> Create & Manage Projects 
strona startowa TQ logowanie My Home, My School, 
Word New Project (wybór szablonu, tytuł projektu, 
czas trwania, 
kategoria, 
przedział wiekowy uczestników).
W każdej chwili można edytować ustawienia i wpisy oraz usuwać projekt. Dodawanie uczniów do projektu: 
strona startowa TQ logowanie My school People Add students Create Inna opcja, to umożliwienie uczniom założenia przez nich konta. 
strona startowa TQ logowanie My school People Account request Link „Request an account” (pojawi się okno popup z informacjami do logowania, które należy przekazać uczniom) 
Uczeń loguje się do portalu TQ, wpisuje imię, nazwisko i wiek (klasę), wybiera indywidualne hasło, wskazuje nauczyciela prowadzącego (trenera), konto ucznia jest aktywne po zaakceptowaniu go przez nauczyciela. Dopiero wtedy, gdy jest zainicjowany projekt i dodani członkowie zespołu można zarejestrować projekt i drużynę w konkursie W. Coach Enrollment Strona stratowa TQ Logowanie Zakładka “Competition” Join Digital Media, Application Development Na stronie: Competition -> Coach enrollment Strona startowa TG Enroll Polska Single school Competition only Dane szkoły Next Add a school Dane osoby kontaktowej Hasło Dane osoby upoważnionej do podpisywania umów w imieniu szkoły Next Strona z potwierdzeniem złożenia aplikacji Done Zalogowanie do strony TQ Zaakceptowanie Competition Terms of Use przez „Accept” Zanim umowa zostanie zatwierdzona nauczyciel ma ograniczony dostęp, ale np. może formować zespół. Po zatwierdzeniu umowy przez osobę upoważnioną do podpisywania umów w imieniu szkoły trener uzyskuje pełen dostęp i może zgłaszać projekty do konkursu. W. Team Enrollment Logowanie do portalu Zakładka „Competition” „My teams” „Enroll a team” „Select an event” Continue Add another student (pojawi się formularz do zarejestrowania kolejnej osoby) Na stronie: Matching tool Umożliwia wyszukiwanie projektów, zespołów do których uczeń lub nauczyciel chce dołączyć, bądź zgłaszanie możliwości przyłączenia się do własnego projektu. Oprogramowanie, hostowane usługi i środowiska do wykorzystania w opracowywaniu projektów konkursowych: Na stronie: How to compete -> Recommended Software and Hosting Services for ThinkQuest Projects and Digital Media Events Strona zawiera linki do rekomendowanych stron, skąd można pobrać oprogramowanie lub korzystać z hostowanych usług, np. oprogramowanie do tworzenia animacji. Application Development Event – należy korzystać tylko ze wskazanych języków programowania i dostępnego bezpłatnego oprogramowania. W jaki sposób przygotować się do zbierania materiałów i tworzenia zawartości merytorycznej: Na stronie: Resources W zależności od tematu można zwrócić się do organizacji zajmującej się tą dziedziną, np. temat związany z ochroną lasów – Lasy Państwowe. Umiejętne korzystanie ze źródeł informacji: biblioteka, własne badania, wywiady z ekspertami, Internet (ale wiarygodne i aktualne wpisy). Ważne jest, by wszystkie informacje miały podane źródło, tytuł publikacji, autora, datę wydania/opracowania, adres internetowy (dla źródeł internetowych), warto gromadzić te dane na etapie zbierania materiałów. Ochrona prywatności, szczególnie w przypadku młodszych dzieci – czy strony są bezpieczne? Czy nie wymagają podawania danych osobowych i poufnych? Wysyłanie zapytań – uprzejme, rzeczowe. Uzyskiwanie pozwoleń na publikację i korzystanie z cudzych materiałów. 
Unikanie plagiatu: 
prowadzenie własnych badań, parafrazowanie obcych materiałów, cytowanie, uzyskiwanie zgody autora na wykorzystanie informacji. Może się zdarzyć, że otrzymanie zezwolenia lub zgody zajmuje dużo czasu, więc należy zaplanować to odpowiednio wcześniej, aby zdążyć przed zakończeniem rejestracji zgłoszeń. Każdy projekt konkursowy musi zawierać źródła informacji wykorzystanych w pracy w formie oddzielnego elementu, np. strony w przypadku TQ Projects, slajdu, kadru video. 
Na stronie: Tutorial Szkolenie on-line, które kończy się ankietą, jej wypełnienie daje dodatkowe punkty uczestnikowi.

KONKURS MATEMATYCZNY MAGIA LICZB

15 czerwca 2010 r. w Gimnazjum nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie przeprowadzono Szkolną Olimpiadę Matematyczną dla klas  I – III.
Do konkursu przystąpili najlepsi matematycy z każdej klasy. Łącznie w rozgrywkach wzięło udział  40 uczniów, z czego 13 uczniów z klas pierwszych, 11 uczniów z klas drugich i 16 uczniów z klas trzecich.
Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań matematycznych, upowszechnianie wiedzy matematycznej, motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i umiejętności matematycznych oraz pobudzanie do twórczego myślenia. Zadania konkursowe obejmowały wiadomości i umiejętności uwzględnione w programach nauczania . Dla każdego poziomu klas dobrany był inny zestaw zadań. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli  maksymalnie 45 minut. Rozwiązane zadania i ich poprawność były sprawdzane przez jury składające się z matematyków Gimnazjum  nr 1. Suma zdobytych punktów decydowała o miejscu, które zajęli reprezentanci klas w kategorii klas pierwszych, drugich oraz trzecich.
Wyniki konkursu:
Tytuł Mistrza Szkolnej Olimpiady Matematycznej w kategorii klas pierwszych zdobył 
•    Aleksander Sowiński z klasy Ia
Tytuł Wicemistrza Szkolnej Olimpiady Matematycznej w kategorii klas pierwszych zdobyła
•    Patrycja Marciniak z klasy Ib
Tytuł Wicemistrza Szkolnej Olimpiady Matematycznej w kategorii klas pierwszych zdobył 
•    Jakub Kowalczyk z klasy Ia

Tytuł Mistrza Szkolnej Olimpiady Matematycznej w kategorii klas drugich zdobył 
•    Cezary Sierant z klasy IIb
Tytuł Wicemistrza Szkolnej Olimpiady Matematycznej w kategorii klas drugich zdobyła 
•    Katarzyna Keplin z klasy IIc
Tytuł Wicemistrza Szkolnej Olimpiady Matematycznej w kategorii klas drugich zdobył 
•    Jakub Paszotta z klasy IIb

Tytuł Mistrza Szkolnej Olimpiady Matematycznej w kategorii klas trzecich zdobył 
•    Kamil Pirowski z klasy IIIc
Tytuł Wicemistrza Szkolnej Olimpiady Matematycznej w kategorii klas trzecich zdobył 
•    Marcin Pypkowski z klasy IIIc.

Nagrody i dyplomy dla zwycięzców olimpiady będą rozdane podczas zakończenia roku szkolnego.

Anna Markiewicz
Maria Kołodziejska

 

KONKURS JĘZYKOWO-INFORMATYCZNY 
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

„WELCOME TO LONDON”

    Serdecznie zapraszamy Państwa wraz z uczniami do udziału   w konkursie językowo-informatycznym zorganizowanym dla uczniów szkól podstawowych Gostynina i regionu.

Celem konkursu jest:

Struktura konkursu:
1. Prace konkursowe muszą mieć formę prezentacji multimedialnej   w języku angielskim, wykonanej w programie Power Point. Minimalna ilość slajdów wynosi 20 a maksymalna 40. Każda praca powinna zawierać zdjęcia najbardziej interesujących miejsc Londynu oraz krótki ich opis.
2. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas piątych i szóstych   szkół podstawowych. Liczba uczestników z jednej szkoły jest dowolna.
3. Praca może być wykonana indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych.

Ocena prac:
W ocenie pracy będą brane pod uwagę następujące elementy:

 

 

 

 

 kasiekl@interia.pl 

 

 

formularz.doc

 

 

„I sam jeden powstałeś w niewoli noc ciemną,

Budź ospałych niech głosem Twoim mówi cały

Tysiąc lat krwi i potu, i tej ziemi chwały,

I marzenia poetów, mogiły żołnierzy!”

Jan Lechoń 11 listopada   

„I stała się nam Polska”

     10 listopada 2009 r.

 

 

 

Cele  i regulamin konkursu

 

 1. Z okazji 91 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszamy wszystkich do Gimnazjum nr 1, gdzie odbędzie się konkurs o charakterze historyczno – medialnym.
 2. Celem konkursu jest upamiętnienie wydarzeń z początku XX wieku, które zaowocowały wskrzeszeniem państwa polskiego po 123 latach zaborów.
 3. Organizatorzy mają też na względzie propagowanie wiedzy historycznej i postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz wszystkich mieszkańcach naszego miasta.
 4. W konkursie mogą uczestniczyć przede wszystkim reprezentacje szkół gimnazjalnych i średnich (3-osobowe).
 5. W konkursie mogą też wziąć udział wszyscy chętni dorośli.
 6. Każda z osób będzie mogła uczestniczyć w konkursie indywidualnie, dotyczy to również uczniów z reprezentacji szkolnych.
 7. Osoby, które najlepiej rozwiążą test, otrzymają nagrody.
 8. Nagrodę otrzyma również drużyna szkolna, która zdobędzie największą liczbę punktów.
 9. Dla każdego uczestnika konkursu  przewidziane są okolicznościowego dyplomy.
 10. Konkurs będzie dotyczył wiedzy faktograficznej, ale także znajomości malarstwa i  muzyki dotyczące okresu odbudowy niepodległości Polski.
 11. Odpowiedzi będą udzielane za pomocą multimedialnych pilotów, co z pewnością wpłynie na uatrakcyjnienie widowiska.
 12. Gwarantujemy miłą atmosferę i ciekawą rozrywkę.
 13. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Gostynin, P. Włodzimierza Śniecikowskiego, który jest także sponsorem głównej nagrody.
 14. Konkurs odbędzie się 10 listopada 2009 r. o godz. 11 00 na stołówce szkolnej.
 15. Szkoły proszone są o zgłaszanie drużyn do 6 listopada do sekretariatu Gimnazjum nr 1 przy ul. Polnej 36, telefon 024 235 20 23.

 

 

Cele  i regulamin konkursu

 

 1. Z okazji 91 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszamy wszystkich do Gimnazjum nr 1, gdzie odbędzie się konkurs o charakterze historyczno – medialnym.
 2. Celem konkursu jest upamiętnienie wydarzeń z początku XX wieku, które zaowocowały wskrzeszeniem państwa polskiego po 123 latach zaborów.
 3. Organizatorzy mają też na względzie propagowanie wiedzy historycznej i postaw patriotycznych wśród młodzieży oraz wszystkich mieszkańcach naszego miasta.
 4. Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, dla których są przewidywane pytania pozakonkursowe. Z każdej szkoły zapraszamy 5-osobowe reprezentacje z opiekunem.
 5. W konkursie mogą też wziąć udział wszyscy chętni dorośli.
 6. Dla każdego uczestnika konkursu przewidziane są okolicznościowego dyplomy.
 7. Konkurs będzie dotyczył wiedzy faktograficznej, ale także znajomości malarstwa i  muzyki dotyczącej okresu odbudowy niepodległości Polski.
 8. Odpowiedzi będą udzielane za pomocą multimedialnych pilotów, co z pewnością wpłynie na uatrakcyjnienie widowiska.
 9. Gwarantujemy miłą atmosferę i ciekawą rozrywkę.
 10. Konkurs odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Gostynina, P. Włodzimierza Śniecikowskiego, który jest także sponsorem głównej nagrody.
 11. Konkurs odbędzie się 10 listopada 2009 r. o godz. 11 00 na stołówce szkolnej.
 12. Szkoły proszone są o zgłaszanie drużyn do 6 listopada do sekretariatu Gimnazjum nr 1 przy ul. Polnej 36, telefon 024 235 20 23.