Coraz więcej szkół stara się o zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające wysoki poziom nauczania i kompetencji zatrudnionej kadry pedagogicznej. Jedną z pierwszych ogólnopolskich akcji umożliwiających uzyskanie certyfikatu jakości była: „Szkoła z klasą”. Głównym organizatorem akcji było Centrum Edukacji Obywatelskiej. Honorowy patronat sprawował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku szkolnym 2003/2004 moja szkoła – Gimnazjum Nr 1 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV – przystąpiła do tego programu i otrzymała tytuł. Zdobycie miana SZKOŁY Z KLASĄ – to znak dobrej szkoły, która:

1. ocenia sprawiedliwie,

2. uczy myśleć i rozumieć świat,

3. rozwija społecznie,

4. pomaga uwierzyć w siebie,

5. przygotowuje do przyszłości, do życia w zjednoczonej Europie,

6. wprowadza w świat kultury.

Zachęceni sukcesem w roku szkolnym 2005/2006 przystąpiliśmy do kolejnego programu: „Nauczyciel z klasą”, którego założeniem było docenienie indywidualnych osiągnięć samych nauczycieli.

Podjęliśmy się zadań, które pokazują, że uczymy zgodnie z czterema zasadami (sprawnościami ). Są one nowoczesną odpowiedzią na wyzwanie, by uczyć skutecznie, nawiązując dobre relacje z uczniami i kształtując umiejętności przydatne we współczesnym świecie.

SPRAWNOŚĆ 1. Nauczycielu, odejdź od tablicy.

SPRAWNOŚĆ 2. Korzystaj z metody projektów.

SPRAWNOŚĆ 3. Oceniaj tak, by pomóc się uczyć.

SPRAWNOŚĆ 4. Uczeń też człowiek.

W roku szkolnym 2005/06 następujący nauczyciele uzyskali z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego certyfikaty „Nauczyciela z klasą”:

1. Walczak Ewa – nauczyciel historii – dyrektor

2. Pypkowski Robert – nauczyciel informatyki – wicedyrektor

3. Antczak Maria – nauczyciel języka polskiego

4. Durma Małgorzata – nauczyciel języka polskiego

5. Kostkiewicz Ewa – nauczyciel religii.

6. Kozubska Małgorzata – nauczyciel biologii

7. Kujawska Jolanta – nauczyciel fizyki

8. Lewandowska Barbara – nauczyciel języka polskiego

9. Markiewicz Anna – nauczyciel matematyki

10. Osmałek Marek – nauczyciel historii, wos-u

Przy realizacji sprawności 1 zadaniem nauczycieli było przeprowadzenie lekcji przy użyciu metod aktywizujących uczniów oraz z wykorzystaniem pracy zespołowej. Doskonaląc wyżej wymienioną umiejętność zwiększyliśmy liczbę lekcji prowadzonych metodami: „burza mózgów”, dyskutowanie – debatowanie; odgrywanie ról, inscenizacje, symulacje; rozwiązywanie problemów, zbieranie świadectw.

Następnym zadaniem było przygotowanie projektów – czyli systematyczna praca indywidualna lub zespołowa nad złożonym zagadnieniem, z elementami analizowania problemu,  zbierania informacji, opracowania ich, następnie zaś publicznej prezentacji rezultatów pracy. Z pomocą uczniów i dzięki zaangażowaniu rodziców, w szkole powstały bardzo ciekawe projekty edukacyjne, często o interdyscyplinarnym charakterze:

– „Gostynin podczas II wojny światowej”

– „Moje miasto – Gostynin”

– „Sławni matematycy”

– „Światło”

– „Klasowy imiennik”

Kolejnym przedsięwzięciem było wdrażanie elementów Oceniania Kształtującego. Jest to nowy sposób na poprawę wyników nauczania, który stawia sobie cel: jak pomóc uczniowi się uczyć. Jego istotnym elementami są: cele, wymagania i kryteria oceniania sformułowane         w języku ucznia, pytania kluczowe, określenie najważniejszych treści / „nacobezu” / oraz informacja zwrotna.

Równolegle z poprzednimi trzema sprawnościami realizowaliśmy zadanie 4 – Uczeń też człowiek , które polegało na kształtowaniu życzliwego i pełnego szacunku podejścia do uczniów, budowaniu właściwej atmosfery uczenia się i relacji z uczniami. Kolejne kroki w 4 sprawności nauczycielskiej to:

– Dobre powitanie, dobre pożegnanie

– Poznaj i polub każdego ucznia

– Nauka to prawdziwe wyzwanie

– Zapytaj ucznia o zdanie

– Uwaga bez pochwały

– Docenić wysiłek i efekt

W ramach programu „Nauczyciel z klasą” Jolanta Kujawska zdobyła jedną z sześciu nagród w ogólnopolskim konkursie dla nauczycieli pod nazwą „21 odkryć XXI wieku”. To kolejny sukces po zdobyciu w roku ubiegłym nagrody w konkursie „Trzy kolory”, organizowanym w ramach realizacji programu: „Szkoła z klasą”.

W tegorocznym konkursie kontynuowane były cele całej akcji, natomiast efektem pracy – projektu przedstawionego do konkursu było uzupełnienie wiedzy szkolnej z astronomii           o nowe elementy dotyczące odkryć w tej dziedzinie nauki w XXI wieku oraz kształtowanie umiejętności w posługiwaniu się komputerem przy opracowywaniu prezentacji multimedialnych, umiejętności pracy w grupie, umiejętności samooceny.

Sukces nauczycielki nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie do pracy uczniów.      W projekcie wzięły udział cztery uczennice klas drugich – Agnieszka Garstka, Klaudia Olkowicz, Ewelina Kopczyńska i Dominika Zajączkowska oraz czterej uczniowie klas trzecich – Damian Kołodziejczak, Michał Lemański, Dawid Słomczewski i Piotr Zieliński.

Przystąpienie z uczniami do konkursu zachęciło ich do sięgania po wiedzę nie tylko podręcznikową. Po przeczytaniu materiałów konkursowych uczniowie przychodzili na konsultacje z nauczycielem z nowymi pomysłami, godzinami szperali w Internecie – widać było ich zainteresowanie tematem.

Biorąc udział w programie nauczyciele i uczniowie systematycznie na stronach internetowych zamieszczali efekty swojej pracy. Prezentowaliśmy je również na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, zebraniach z rodzicami, ściennych gazetkach klasowych             i szkolnych, w czasie imprez szkolnych /Dzień wagarowicza/. Szkoła ściśle współpracowała   z placówką partnerską – Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Pacynie oraz innymi szkołami w całej Polsce, mi.in. ze Zgierza, Pionek, Radomia, Wrocławia. Wymiana komentarzy, poglądów z innymi nauczycielami, recenzowanie projektów, scenariuszy zajęć – były dla nas cennym doświadczeniem.

Udział w programie „Nauczyciel z klasą” oceniamy pozytywnie. Uzyskane certyfikaty są znakiem rozwoju zawodowego, a nabyte umiejętności pozwolą na doskonalenie jakości pracy szkoły. Realizacja zadań wymagała ogromnego nakładu pracy i zaangażowania nauczycieli    i uczniów, a także rodziców. Przystąpienie do programu stało się okazją do twórczej pracy         i samokształcenia, dało nam wiele satysfakcji z pracy zespołowej – wzajemnego wspierania się w realizacji zadań. Z pewnością dobre, sprawdzone pomysły wykorzystamy w kolejnych latach naszej pracy.

Barbara Lewandowska