PIERWSZY STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 w GOSTYNINIE
STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 w GOSTYNINIE - wersja z 06.10.2021 r.
STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 w GOSTYNINIE - wersja z 14.09.2022 r. - NOWY
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W GOSTYNINIE W CZASIE EPIDEMII COVID-19
KARTA MONITOROWANIA PRACY ZDALNEJ DLA DYREKTORA
KARTA MONITOROWANIA PRACY ZDALNE DLA NAUCZYCIELA
MOTYWACJA DZIECKA PODCZAS PRACY ZDALNEJ
BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z KOMPUTERA
ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ PRYWATNYCH DO CELÓW SŁUŻBOWYCH POZA OBSZAREM ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023
SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2022/2023
PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY
REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
PLAN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI ds. SPECJALNYCH POTRZEB EDUKACYJNYCH UCZNIÓW
PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NOWY
REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELA
PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH ZAGROŻENIA
ZESPÓŁ WYCHOWAWCZY
PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE
ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK
ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH SPORTOWYCH
INSTRUKCJA INWENTARYZACYJNA
INSTRUKCJA KANCELARYJNA
REGULAMIN PRACY
ZASADY REFUNDACJI KOSZTÓW ZAKUPU OKULARÓW
REGULAMIN PEŁNIENIA PRZEZ NAUCZYCIELI
DYŻURÓW W CZASIE PRZERW
RGULAMIN HALI SPORTOWEJ
REGULAMI PŁYWALNI
REGULAMIN SIŁOWNI
REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ
REGULAMIN RADY RODZICÓW
REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
REGULAMIN „SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA”
REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ
REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
REGULAMIN GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
DOBRA PRAKTYKA CATERINGOWA PROWADZONA PRZEZ KUCHNIĘ
PLAN WSPOMAGANIA SZKOŁY
REGULAMIN OCENY PRACY NAUCZYCIELI
KARTA SAMOOCENY PRACY NAUCZYCIELI
PROCEDURY MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ
PROCEDURA ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
ZAŁĄCZNIKI
DO PROCEDUR ORGANIZOWANIA I UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ
INFORMACJA DLA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
IPET
KARTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
WNIOSEK O BADANIE: PSYCHOLOGICZNE, PEDAGOGICZNE, LOGOPEDYCZNE, DIAGNOZĘ SI
WNIOSEK O OBJĘCIE POMOCĄ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ UCZNIA/ UCZENNICY
W N I O S E K RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW O WYDANIE ORZECZENIA /OPINII WWR O DZIECKU
ZGODA NA BADANIE PRZESIEWOWE - LOGOPEDYCZNE
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
DO PRZEDSZKOLA NR 1 W GOSTYNINIE
NA DYŻUR WAKACYJNY
WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NR 1 W GOSTYNINIE NA DYŻUR WAKACYJNY
od 01 lipca do 26 lipca 2024