Przetarg nieograniczony
na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki
Szkoły Podstawowej nr 5
im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie

 

Lp.Nazwa dokumentuPobierz
PILNE
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
PILNE
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - PIECZYWO
PILNE
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
PILNE
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT - PIECZYWO
PILNE
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
PILNE
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - PIECZYWO
1
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PIECZYWO
2
FORMULARZ OFERTOWY - PIECZYWO
3
ZAŁĄCZNIK NR 1.1 do formularza ofertowego - - PIECZYWO
12
WZÓR UMOWY - załącznik nr 2 - PIECZYWO
13
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - załącznik nr 3 - PIECZYWO
14
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY - załącznik nr 4 - PIECZYWO
15
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI ALBO BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ – załącznik nr 5 - PIECZYWO
16
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW - załącznik nr 6- PIECZYWO
17
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU - załącznik nr 7 - PIECZYWO
18
WZÓR ZOBOWIĄZANIA PODMIOTU TRZECIEGO DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI ZASOBÓW W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA - załącznik nr 8 - PIECZYWO